پروژه های در دست اجراء

 پروژه های در دست اجرا

ردیف سال اجرا کارفرما شرح پروژه زمینه پروژه
1 1392 شرکت نیر پارس – مپنا فاز 19 پارس جنوبی Manual Valve
2 1393 شرکت پتروپارس ایران فاز 19 پارس جنوبی Vacuum Breaker Valve
3 1393 شرکت جهان پارس پروژه Odorant PH Analyzer
4 1394 پتروشیمی کردستان شرکت نارگان Manual Valve
5 1394 پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان Ultrasonic Flow Meter
6 1394 پتروشیمی بوشهر پتروشیمی بوشهر Butterfly valve