معرفی مدیران

رئیس هیئت مدیره

نام : محمود
نام خانوادگی : مونسان
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
محل تحصیل : دانشکده فنی دانشگاه تهران
سوابق کاری : – مدیر اجرایی کارخانه مهر تولید گلستان به مدت 2 سال
– مدیر عامل شرکت فراگامان تجهیز کالا به مدت 4 سال

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نام : رضا
نام خانوادگی : نظری مهر
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد طراحی راکتورهای هسته ای
رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی فرآیند
محل تحصیل : دانشکده فنی دانشگاه تهرا ن
سوابق کاری : – مدیر اجرایی شرکت شیمیایی بوستان به مدت یکسا ل
– مدیر پروژه ساخت مخزن تحت فشار و مبدلهای حرارتی در شرکت دیسال به مدت 8 سال