تاریخچه شرکت

1386 تآسیس شرکت با نام نیکان تجارت پارمیدا
1388 تغییر مکان شرکت از مرکزتهران به شرق تهران
1389 تغییر مکان شرکت از شرق تهران به غرب تهران
1389 اخذ نمایندگی انحصاری شرکتهای Ecophyspribor و Elfab
1390 تغییر شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص
1390 اخذ نمایندگی انحصاری شرکت Mutec
1390 ثبت در لیست منابع شرکت نفت و گاز پارس
1390 اخذ نمایندگی انحصاری شرکت Prosave
1391 ثبت در لیست منابع شرکت کالای نفت ایران
1391 اخذ نمایندگی انحصاری شرکت Dengetesisat
1391 اخذ نمایندگی انحصاری شرکتBulk Srl
1391 ثبت در لیست منابع شرکت مپنا